Acreditări, Notificări, Desemnări

Organism de inspecție in domeniul voluntar

CNCIR prin Organismul de inspecție – CNCIR OI efectuează verificările tehnice în vederea autorizări functionării (VT-AF) și verificările tehnice în utilizare (VTU) la instalaţiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 și anexa nr.3 ale Legii 64/2008 cu modificările și completările ulterioare.

CNCIR OI este singurul organism de inspecție acreditat de Asociaţia de Acreditare din Romȃnia (RENAR) în conformitate cu SR EN ISO CEI 17020:2012- „ Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii” din România în domeniul voluntar–după legislația națională în domeniu, respectiv prescripțiile tehnice ISCIR, să efectueze aceste verificări.

Organism de certificare- PED (Directiva 2014/68/UE)

CNCIR prin Organismul de certificare CNCIR CERT este acreditată de Asociaţia de Acreditare din Romȃnia (RENAR) pentru efectuarea de activitati de evaluare a conformitatii echipamentelor sub presiune ȋn conformitate cu prevederile Directivei Europene 2014/68/UE – “PED” (Echipamente sub presiune), transpusă ȋn legislatia românească prin HG 123/2015 si ȋndeplinește cerinţele SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Organism de inspecție in domeniul notificat – TPED (Directiva 2010/35/UE)

CNCIR prin Organismul de certificare CNCIR CERT este acreditată de Asociaţia de Acreditare din Romȃnia (RENAR) ca organism de inspecţie românesc de tip A, pentru echipamente sub presiune transportabile ȋn conformitate cu prevederile Directivei Europene 2010/35/UE – “TPED” (Echipamente sub presiune transportabile), transpusă ȋn legislatia românească prin O.U.G. nr.126/2011, aprobată prin Legea nr.90/2012 și care ȋndeplinește cerinţele SR EN ISO/CEI 17020:2012

Organism de inspecție ADR

CNCIR prin Organismul de certificare CNCIR CERT este acreditată de Asociaţia de Acreditare din Romȃnia (RENAR) și desemnată ca organism de inspecție, ȋn baza Ordinului nr. 207/2016 privind modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate sǎ realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mǎrfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformitǎţii ȋn exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mǎrfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mǎrfurilor periculoase.

Organism de inspecție pentru COV

CNCIR prin Organismul de certificare CNCIR CERT este desemnată organism de inspecţie tehnicǎ ȋn exploatare COV pentru instalaţiile de ȋncǎrcare-descǎrcare a benzinei, amplasate pe suprastructura cisternelor auto şi vagoanelor-cisternǎ, ȋn baza Ordinului nr. 25/08.01.2019, al Ministrului Economiei.

Organism de certificare persoane

CNCIR prin Organismul de certificare CNCIR CERT este acreditatǎ de Asociaţia de Acreditare din Romȃnia (RENAR) pentru efectuarea de certificare personal sudor si personal de examinari nedistructive in conformitate cu prevederile Directivei Europene 2014/68/UE – “PED” (Echipamente sub presiune), transpusă ȋn legislatia românească prin HG 123/2015 si ȋndeplinește cerinţele SR EN ISO/CEI 17024:2012.

  • Certificare sudori oțel în domeniul notificat in conformitate cu SR EN ISO 9606-1 și certificatul de acreditare ON 053
  • Certificare sudori materiale plastice în domeniul voluntar în conformitate cu SR EN 13067 și certificatul de acreditare PS 086
  • Certificare operatori examinare nedistructivă, pe sectoare industriale și sectoare de produse, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9712;
  • Notificat la Comisia Europeana sub numarul NB 2558

Organism de certificare – echipamente de agrement

CNCIR prin Organismul de certificare CNCIR CERT a obținut desemnarea ca organism de certificare a echipamentelor de agrement în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement și a standardelor armonizate referitoare la echipamentele pentru agrement.

Laborator de examinări nedistructive și distructive

CNCIR prin Laboratorul de încercări distructive și nedistructive (LIDN)  este acreditat de Asociaţia de Acreditare din Romȃnia (RENAR) ca laborator de încercări distructive și nedistructive.

 

Organism de certificare ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare – Directiva 2014/33/UE – Ascensoare

CNCIR S.A. prin CNCIR CERT este acreditată de Asociația de Acreditare din România (RENAR) pentru evaluarea conformității privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor și pentru punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 410/2016 care transpune Directiva europeană 2014/33/UE și cu cerinţele SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Organism de certificare echipamente tehnice – mașini – Directiva 2006/42/CE – Mașini

CNCIR S.A. prin CNCIR CERT este acreditată de Asociația de Acreditare din România (RENAR) pentru evaluarea conformității produselor din domeniul reglementat – mașini, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 cu modificările și completările ulterioare care transpune Directiva europeană 2006/42/CE (Anexa X) și cu cerinţele SR EN ISO/CEI 17021-1:2015.