Politici și regulamente

Reclamații

Reclamațiile se pot face de:

 • solicitanții de certificare;
 • deținătorii de certificate;
 • alte părți interesate.

Reclamatiile se fac în scris și se transmit la sediul CNCIR-CERT prin poștă sau prin curier.

Reclamația transmisă prin poștă sau curier primește un număr de înregistrare în „Registrul de intrare/ieșire” cod: R 01, aflat la secretariatul CNCIR S.A.

Pentru a fi considerată validă, reclamația trebuie să conțină, cel puțin informațiile:

 • datele de identificare ale reclamantului, inclusiv telefon, fax, email; (dacă reclamantul este persoană fizică, reclamația este însoțită de o copie a cărții de identitate; dacă reclamantul este o organizație, reclamația este ștampilată și poartă antetul organizației cu datele acesteia referitoare la codul unic de înregistrare și numărul de ordine la Registrul Comerțului, precum și numele persoanei care reprezintă organizația)
 • obiectul reclamației nu se referă la decizia de examinare sau de certificare, față de care se pot face apeluri, conform procedurii „Apeluri la decizia de certificare” cod: PGS-CERT- 9.8;
 • descrierea problemei, data apariției problemei, atașarea, după caz, a probelor/documentelor relevante în limba română, care susțin reclamația;
 • data depunerii reclamației și semnătura reclamantului.

Dacă reclamația este considerată validă, DP înregistrează reclamația în “Registrul de evidență reclamații” cod: RG-PGS-CERT-9.9-01 și, începând cu aceasta dată, care este comunicată și reclamantului, se monitorizează termenul de răspuns la reclamație.

Comisia de tratare a reclamației stabilește dacă informațiile sunt suficiente pentru a identifica problema și a analiza cauzele acesteia. Dacă informațiile nu sunt suficiente, se reia comunicarea cu reclamantul. În cazul în care cercetarea reclamației nu se finalizează privind respectarea termenului scadent, Comisia formulează un prim răspuns referitor la stadiul privind tratare a reclamației, aprobat de DP și îl transmite reclamantului. De comun acord cu reclamantul, se stabilește un nou termen de răspuns.

Răspunsul către reclamant trebuie să conțină măsurile întreprinse pentru tratarea reclamației considerate relevante pentru reclamant.

Dacă reclamantul respinge măsurile propuse, reclamația rămâne deschisă și reclamantul are dreptul ca în 7 zile lucrătoare să facă apel.

Politica privind tratarea apelurilor și reclamațiilor

Prezenta politică stabilește modul de tratare a apelurilor și reclamațiilor.

Managementul CNCIR-CERT acordă o atenție deosebită reclamațiilor și apelurilor depuse de către solicitanții de certificare, deținătorii de certificate și alte părți interesate, considerându-le unul din principalele mijloace de realizare a feed-back-ului cu aceștia.

Reclamațiile se rezolvă la nivelul managementului executiv. CNCIR-CERT este responsabil pentru colectarea și verificarea tuturor informațiilor necesare pentru a valida reclamația.

Apelurile formulate cu privire la o decizie a Comitetului de Certificare sau a concluziilor Comisiilor de examinare sunt analizate și rezolvate la nivelul superior al CNCIR-CERT de către Comitetul de Apel.

La tratarea reclamațiilor și apelurilor se ține cont de următoarele aspecte:

a) Candidații la certificare sau persoanele certificate de CNCIR-CERT nu sunt împiedicați sub nici o formă să facă uz de aceste căi de atac și nici nu vor fi influențați în sensul renunțării la ele;
b) Reclamațiile și apelurile sunt primite și înregistrate cu promptitudine;
c) Analizarea și rezolvarea lor se face în timp rezonabil, de maxim 60 de zile;
d) Persoanele nominalizate pentru a rezolva reclamațiile și apelurile sunt competente și total independente față de cauza judecată;
e) Hotărârile luate ca urmare a analizei reclamațiilor și apelurilor sunt aduse la cunoștință clientului în cel mai scurt timp posibil, în termeni clari și fără echivoc, urmărindu-se rezolvarea situației conflictuale la nivelul CNCIR-CERT.

Rezultatele reclamațiilor și apelurilor sunt analizate periodic de către managementul CNCIRCERT și vor fi folosite ca bază pentru îmbunătățirea activității CNCIR-CERT.

Politica privind suspendarea, restrângerea sau retragerea certificării

Această politică stabilește liniile directoare referitoare la suspendarea, restrângerea sau retragerea certificării și se aplică oricărei persoane fizice/juridice certificate.

Datorită imposibilității temporare de desfășurare a activităților în condițiile în care a fost certificată, o persoană certificată/reprezentantul legal al persoanei juridice certificate poate solicita, pe o perioadă de 6 luni, suspendarea totală sau parțială a certificării, consideranduse o suspendare voluntară.

CNCIR-CERT poate suspenda o parte sau tot domeniul de certificare acordat.

O persoană certificată, poate fi sancționată, pe o perioadă de 6 luni, prin suspendarea certificării în următoarele situații:

a) ca măsură propusă în urma unei reclamații; b) referire incorectă la statulul de certificat;
c) a făcut declarații nejustificate sau acte imorale care ar discredita certificarea CNCIR-OCP.
d) dacă are loc o întrerupere semnificativă în metoda END pentru care persoana este certificată;
e) dacă nu comunică în termen de maxim 2 săptămâni, de la data apariției acestora, schimbările produse.

Un produs/proces certificat poate fi sancţionat, pe o perioadă de 6 luni, prin suspendarea certificării în următoarele situații:

a) ca măsură propusă în urmă unei reclamații;
b) referire incorectă la statulul de certificat deținut;
c) persoana juridică certificată folosește abuziv certificatul de conformitate CPF, numărul de evidență ca organism notificat al CNCIR CERT, marcajul CE și a făcut declarații nejustificate sau acte imorale care ar discredita certificarea acordată de CNCIR CERT;
d) dacă persoana juridică certificată nu comunică în termen de maxim 2 săptămâni, de la dată apariției acestora, modificările sistemului CPF.
e) nerezolvarea în termen de 3 luni a neconformităților constatate cu ocazia auditului de supraveghere/suplimentar.

Decizia de suspendare a certificării este luată de Comitetul de Certificare și intră în vigoare imediat după comunicarea acesteia persoanei certificate. Persoana fizică/juridică suspendată poate face apel la decizia de suspendare, onform procedurii PGS-CERT-9.8 a CNCIR-CERT.

Din momentul în care CNCIR-CERT a comunicat suspendarea, persoana fizică/juridică certificată nu mai poate efectua activități ca persoană fizică/juridică certificată CNCIRCERT.

Persoana fizică/juridică suspendată este menținută în Lista publicată pe WEB a persoanelor fizică/juridică certificate de CNCIR-CERT, dar cu mențiunea că este suspendată temporar.

Atunci când certificarea este dată în domeniul reglementat, CNCIR-CERT comunică autorității de reglementare și de supraveghere respective, decizia de suspendare / retragere a suspendării certificării persoanei fizice/juridice.

O persoană fizică/juridică certificată poate solicita retragerea totală sau parțială a certificării (restrângere). Atunci când persoana fizică/juridică certificată solicită retragerea sau restrângerea certificării, acesta trebuie să precizeze, în scris :

a) domeniul de certificare pentru care solicită retragerea/restrângerea certificării, locațiile, respectiv locaţiile de producție și produsele/familia de produse;
b) modificările, indisponibilitățile care determină nesatisfacerea cerințelor de certificare;
c) data de la care intră în vigoare situația în speță.

CNCIR-CERT poate să retragă o parte sau tot domeniul de certificare a unei personae fizice/juridice certificate.

O persoană certificată poate fi sancționată cu retragerea certificării în următoarele situații:

a) în orice sector industrial care nu este acoperit de certificat (cu excepția situației când deținătorul încheie cu succes o examinare suplimentară pentru sectorul industrial);
b) la decizia Comitetului de Certificare după revizuirea dovezii de comportament neetic (Codul etic pentru deținătorii de certificate CNCIR-CERT, cod: PC-GEN-01);
c) dacă persoana certificată devine incapabilă fizic să efectueze activitățile pentru care a fost certificată, din cauza respingerii la examinarea acuității vizuale efectuată anual prin responsabilitatea angajatorului, sau a dovezii de sănătate;
d) dacă are loc o întrerupere semnificativă (vezi definițiile) în metodă pentru care persoana este certificată;
e) dacă persoană certificată nu reușește recertificarea, până în momentul în care persoana certificată îndeplinește cerințele pentru recertificare sau certificare inițială.

O persoană juridică certificată poate fi sancţionată cu retragerea certificării în următoarele situaţii:

a) pentru oricare locație și /sau produs/familie de produse care nu mai respectă condițiile inițiale de acordare a certificatului;
b) la decizia Comitetului de Certificare și după revizuirea dovezii de utilizare înșelătoare a documentelor de certificare emise pe piață în regim notificat;
c) dacă persoana juridică certificată devine incapabilă să efectueze activităţile pentru care a fost certificată;
d) dacă persoana juridică certificată nu reuşeşte recertificarea, până în momentul în care îndeplinește cerințele esențiale pentru recertificare sau certificare inițială.

Persoana fizică/juridică a cărei certificare a fost retrasă poate face apel la decizia de retragere a certificării, conform procedurii PGS-CERT-9.8 a CNCIR-CERT.

Din momentul în care CNCIR-CERT a comunicat retragerea certificării, persoana fizică/juridică certificată nu mai poate efectua activități certificate ca persoană fizică/juridică certificată CNCIR-CERT și nu trebuie să mai facă referire la statutul de persoană fizică/juridică certificată.

Durata de timp după care o persoană fizică/juridică, căreia i s-a aplicat sancțiunea de retragere a certificări, poate solicită reînnoirea certificării, este stabilită de Comitetul Director, în prima ședință ordinară sau în ședința extraordinară după dată luării deciziei de retragere a certificării și este cuprinsă între 2 și 4 luni. În acest caz viitoarea solicitare este considerată ca o certificare inițială.

Politica privind imparțialitatea și independența

Scopul acestei politici este obținerea încrederii părților interesate că certificarea personalului/produselor, proceselor și serviciilor este acordată pe baza unei imparțialități și independente depline a tuturor structurilor CNCIR-CERT.

Asigurarea imparțialității și independenței atât a procesului de examinare a personalului, respectiv de evaluare și verificare a constanței performanțelor produselor, cât și a procesului de luare a deciziei și tratarea nediscriminatorie a solicitărilor de certificare.

Regulamentele de organizare și funcționare ale CNCIR-CERT asigură implicarea tuturor părților interesate în dezvoltarea politicilor CNCIR-CERT. Părțile interesate au acces nediscriminatoriu în structura de conducere, Comitetul Director.

Părțile interesate sunt reprezentate în mod echilibrat, fără ca una dintre acestea să predomine, în Comitetul Director și în Comitetul de Certificare ale CNCIR-CERT. Aceasta contracarează orice tendință a uneia dintre părțile interesate de a exercita orice fel de presiune ce ar putea duce la afectarea imparțialității deciziilor CNCIR-CERT.

Comitetul Director stabilește și supraveghează aplicarea politicilor pentru împiedicarea apariției oricăror forme de discriminare, declarate sau camuflate, în toate fazele procesului de examinare a personalului, respectiv procesului de evaluare și verificare a constanței performanțelor produselor, și certificare, în vederea menținerii imparțialității și independenței CNCIR-CERT.

Atât în faza de stabilire a regulilor de examinare a personalului/de evaluare și verificare a constanței performanțelor produselor, cât și în faza de aplicare a acestora, executivul CNCIR-CERT urmărește tratarea nediscriminatorie a solicitanților de certificare, astfel:

a) face disponibil public, gratuit, documentele informative privind regulile de certificare;
b) acceptă toate solicitările de certificare care se încadrează în activitatea și limitele de competență declarate, fără a ține cont de persoana fizică/juridică solicitantă, calitatea de membru al unei asociații sau grup, numărul de certificări deja acordate;
c) stabilește taxe de examinare/evaluare și verificare, și certificare identice pentru toți solicitanții;
d) aplică tarife de certificare unice, pentru fiecare schemă de certificare;
e) procesează cererile în ordinea înregistrării lor.

La desemnarea personalului implicat în examinare/evaluare și verificare, și certificare se identifică și se analizează toate conflictele de interese existente și/sau potențiale și se iau măsurile necesare pentru evitarea lor.

Managementul executiv sancționează orice caz, dovedit, în care o persoană fizică/juridică a fost favorizată/ defavorizată din punct de vedere financiar, al termenului de finalizare, al cerințelor de competență ale personalului solicitant/al cerințelor stabilite privind caracteristicile și performanțele produsului, al condiționării legate de apelarea la serviciile unei persoane sau firme de instruire în domeniu.

Remunerarea personalului implicat în examinare și luarea deciziei nu se face în funcție de:

a) numărul de examinări/evaluări și verificări efectuate;
b) rezultatele examinărilor/evaluărilor și verificărilor;
c) deciziile luate.

Comitetele de certificare care iau decizia de certificare, sunt alcătuite din membrii care nu sunt implicați în procesul de examinare a personalului/de evaluare și verificare a constanței performanțelor produselor.

Personalul implicat în luarea deciziei de certificare analizează potențialele conflicte de interese și ia măsurile necesare pentru asigurarea imparțialității deciziei.

Apeluri la decizia de certificare

Procedura stabilește modul de tratare a apelurilor la deciziile nefavorabile luate de luate de Comitetul de Certificare în legătură certificarea personalului și a concluziilor examinării în vederea certificării, precum și responsabilitățile și atribuțiile ce revin funcțiilor implicate, astfel încât soluționarea apelului să nu depășească termenul de 30 de zile de la înregistrarea în Registul apelurilor.

Situațiile în care poate să apară un apel sunt:
a) contestație privind neacordarea certificării;
b) contestație privind suspendarea și/sau retragerea certificării;
c) contestație asupra modului de desfășurare și a concluziilor examinării precertificare.
d) reconsiderarea unei soluții date de către CNCIR-CERT la o reclamație.

Apel – Cerere a solicitantului, candidatului sau a persoanei certificate pentru reconsiderarea oricărei decizii luate de către organismul de certificare privitor la statutul ei/lui de certificare dorit.De asemenea, se consideră apel și cel depus pentru reconsiderarea unei soluții date de către CNCIR-CERT la o reclamație.

Apelurile se fac în scris și se transmit la sediul CNCIR-CERT prin poștă sau prin curier.

Pentru a fi luat în considerare, apelul se depune în scris și se înregistrează la secretariatul CNCIR-CERT în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea adresei de către solicitant, adresă față de care este formulat apelul.

Apelurile sunt primite de către asistentul manager al directorului CNCIR-CERT.

Apelul trebuie să conțină, cel puțîn informațiile:
a) datele de identificare ale apelantului, inclusiv telefon, fax, email. (dacă apelantul este persoană fizică, reclamația este însoțită de o copie a cărții de identitate; dacă apelantul este o organizație, apelul este ștampilat și poartă antetul organizației cu datele acesteia referitoare la codul unic de înregistrare și numărul de ordine la Registrul Comerțului precum și numele persoanei care reprezintă organizația);
b) obiectul apelului (în descriere sintetică)
c) prezentarea detaliată a argumentelor în susținerea apelului;
d) declarația că apelul nu a mai fost adresat altei entități și că apelantul nu se află în litigiu cu CNCIR-CERT. În cazul în care litigiul are o soluție definitivă și irevocabilă, se va comunica soluția instanței. CNCIR-CERT își rezervă dreptul de a nu analiza și decide asupra unei situații asupra căreia s-au pronunțat instanțe judecătorești sau alte instituții competențe;
e) data depunerii apelului;
f) semnătura apelantului sau reprezentantului legal.

Apelul se înregistrează în “Registrul de evidență apeluri” cod: RG-PGS-CERT-9.8-01 și începând cu această dată care este comunicată și apelantului, se monitorizează termenul de răspuns la apel.

Asistentul manager al directorului CNCIR-CERT invită petentul la ședința de analiză a apelului pentru a-și susține punctul de vedere. Apelantul poate transmite în termen de 3 zile lucrătoare observațiile sale în legătură cu eventualele conflicte de interese sau incompatibilități. Observațiile sunt adresate CD, care le analizează și decide menținerea sau modificarea componenței comisiei și asigură convocarea membrilor CA și întocmirea proceselor verbale ale ședințelor CA.

CA poate solicita, după caz, efectuarea de investigații suplimentare și/sau consultarea unor experți pe domeniul respectiv. Constatările și concluziile CA împreună cu scrisoarea de răspuns către apelant sunt semnate de membrii CA și sunt transmise CD. Scrisoarea de răspuns către apelant este semnată de Președintele CD. Asistentul manager transmite scrisoarea de răspuns către apelant.

Regulamente

Regulament specific TPED

Regulamentul se aplică pentru evaluarea conformității la echipamente sub presiune transportabile (ESPT), inclusiv ventilele acestora și alte accesorii folosite la transport în conformitate cu prevederile directivei 2010/35/UE.

Operațiunea de evaluare și de inspecție are loc în baza unei solicitări (model) ce va conține următoarele elemente:

 • numele și adresa solicitantului;
 • în cazul inspecției periodice, inspecției intermediare, controale excepționale atunci când solicitantul nu este proprietarul, numele și adresa proprietarului,stația de verificare/inspecție aleasă;
 • o declarație scrisă referitoare la faptul că respectiva solicitare nu este înregistrată la nici un alt organism de inspecție;
 • o declarație prin care permite accesul organismului de inspecție al CNCIR CERT în vederea efectuării inspecției, în spațiile de producție, inspecție și depozitare și prin care se angajează să ofere acesteia/acestuia toate informațiile necesare.

Solicitantul pune la dispoziție, după caz:

 • pentru recipientele sub presiune, documentele tehnice prevăzute în ADR/RID ;
 • pentru cisterne:
 • dosarul cisternei;
 • unul sau mai multe dintre documentele menționate la 1.8.7.7.1 până la 1.8.7.7.3 din anexele Directivei 2008/68/EC, respectiv ADR/ RID.
 1. Omologarea de tip este realizată de CNCIR CERT în următoarele etape:
 • agrearea sistemului de calitate al producătorului;

În urma auditului sistemului de calitate al producătorului se comunică acestuia rezultatul auditului.

 • omologarea de tip:
 • verificare documentația tehnică
 • realizează inspecțiile și încercările prevăzute în ADR/RID

În urma verificărilor efectuate, inspectorul încheie raportul de inspecție și propune eliberarea certificatului de omologare de tip.

 1. Supravegherea producției se desfășoară de CNCIR CERT în conformitate marginalele din Anexele la Directivă 2008/68/EC.

Fabricantul trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de producție respectă dispozițiile aplicabile din ADR/RID și din certificatul de omologare de tip și din anexele sale.

 1. Inspecția și încercări inițiale se desfășoară de CNCIR CERT în conformitate marginalele ADR/RID și cuprinde următoarele activități:
 • verificare documentație tehnice și caracteristici;
 • inspecțiile și încercările prevăzute în ADR/RID

În urma verificărilor efectuate cu rezultate corespunzătoare,inspectorul întocmește documentele prevăzute în ADR/RID. Aplicarea următoarelor metodologii trebuie să țină cont de prevederile cap.1.6.5 ”Dispoziții tranzitorii” din ADR/RID.

 1. Inspecția periodică a recipientelor se desfășoară conform ADR/RID și constă din următoarele încercări:
 • verificarea documentelor tehnice de însoțire a recipientelor;
 • inspecțiile și încercările prevăzute în ADR/RID

În urma verificărilor efectuate cu rezultate corespunzătoare, inspectorul încheie certificatul de inspecție periodică și aplică poansonul de inspecție cu marca de identificare al CNCIR CERT pe placa de timbru a recipientului sau pe calota lui.

 1. Inspecția periodică a cisternelor se desfășoară conform prevederilor din ADR/RID și constă din următoarele verificări:
 • verificarea dosarului cisternei ;
 • inspecțiile și încercările prevăzute în ADR/RID

Inspecția periodică se efectuează maxim odată la 6 ani.

 1. Inspecția intermediară a cisternelor se desfășoară conform prevederilor din ADR/RID și constă din următoarele încercări:
 • verificarea dosarului cisternei ;
 • inspecțiile și încercările prevăzute în ADR/RID;

Inspecția intermediară se desfășoară la maxim 3 ani după inspecția și încercările inițiale și după fiecare inspecție periodică. Aceasta poate fi efectuată înainte sau după data specificată cu maxim 90 zile.

 1. Inspecția excepțională a cisternelor se desfășoară conform prevederilor din ADR/RID și are loc când siguranța cisternei a fost compromisă în următoarele situații:
 • reparare cisternă și echipamente de serviciu;
 • modificare cisternă și echipamente de serviciu;
 • accident;

Se verifică documentația de reparare/modificare a cisternei și îndeplinirea cerințelor ADR/RID și se efectuează inspecțiile și încercările prevăzute în ADR/RID. În urma verificărilor efectuate cu rezultate corespunzătoare, inspectorul încheie certificatul de inspecție periodică/ intermediară/ excepțională și aplică poansonul de inspecție cu marca CNCIR CERT pe placa de timbru și verifică, participă, semnează și stampilează documentele tehnice complementare.

 1. Reevaluarea conformității echipamentelor sub presiune transportabile (ESPT) se desfășoară cu respectarea procedurii prevăzută în Anexă III din Directiva 2010/35/UE și conform prevederilor din ADR/RID și constă din următoarele verificări:
 • verificarea îndeplinirii de către ESPT a prevederilor de la pct.3 din Anexa III la directivă;
 • inspecțiile și încercările prevăzute în ADR/RID.

În urma verificărilor efectuate cu rezultate corespunzătoare, inspectorul încheie certificatul de reevaluare prevăzut la pct.6 din Anexa III la directivă, aplică marcajul pi și aplică poansonul de inspecție cu marca CNCIR CERT pe placa de timbru. După aceasta se continuă verificările pentru inspecția periodică prevăzute la pct.4 și pct.5 din prezentul regulament. Inspecțiile și reevaluarea conformității se desfășoară în stațiile de verificare/inspecție afișate pe site-ul CNCIR CERT.

Certificare sudori

Regulamentul de certificare descrie procesul general de certificare prin care CNCIR-CERT determină faptul că o persoană îndeplinește cerințele de calificare și certificare, incluzând:

 • solicitarea;
 • evaluarea;
 • decizia asupra certificării;
 • recertificarea;
 • folosirea certificatelor și a siglelor/mărcilor.

Competența persoanelor precum și alte cerințe obligatorii legate de categoriile ocupaționale sau de îndemânare, specifice ale persoanelor, sunt cuprinse în schemele specifice de certificare.

Schemele specifice de certificare sunt cuprinse în domeniile:

 • calificarea și certificarea sudorilor pentru sudarea prin topire a otelurilor;
 • calificarea și certificarea sudorilor pentru sudarea materialelor plastice.

Certificarea acoperă competenta într-unul sau mai multe procedee de sudare din următoarele:

111 – sudare cu arc electric (sudare cu arc electric cu electrod învelit);

114 – sudare cu arc electric cu sârmă tubulară autoprotectoare;

121 – sudare sub strat de flux cu electrod – sârmă (semimecanizata);

125 – sudare sub strat de flux cu electrod – sârmă tubulară;

131 – sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz inert; sudare MIG;

135 – sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz activ; sudare MAG;

136 – sudare MAG cu sârmă tubulară cu miez de flux;

138 – sudare MAG cu sârmă tubulară cu miez pulbere metalică;

141 – sudare cu arc electric în mediu de gaz inert cu electrod de wolfram; sudare WIG (TIG);

142 – sudare WIG (TIG) cu arc autogen (fără material de adaos);

143 – sudare WIG (TIG) cu sârmă/vergea tubulară;

145 – sudare WIG (TIG) cu gaz reducător și sârmă/vergea plină;

15 – sudare cu plasmă;

311 – sudare oxiacetilenică.

SD – sudare cap la cap cu element încălzitor drept;

SRM – sudare prin electrofuziune a îmbinărilor suprapuse cu manșon;

SRS – sudare prin electrofuziune a îmbinărilor de tip șa (derivație);

CNCIR-CERT inițiază, promovează, menține și administrează schemele din programul PSUD de certificare a personalului în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 17024:2012.

CNCIR-CERT asigură ca schemele PSUD pentru calificarea și certificarea personalului sunt controlate și administrate astfel încât să asigure imparțialitatea și ca deciziile luate la toate nivelele, incluzând conducerea organismului și comitetele, sunt ferite de presiuni comerciale sau de altă natură care ar putea împiedica furnizarea obiectivă a serviciilor de certificare.

Solicitarea

Pentru fiecare schemă de certificare, solicitantul depune la sediul CNCIR-CERT o solicitare pentru certificare. Solicitările formale trebuie făcute pe formularul de solicitare F-RS-CERT-02.1-05 disponibil direct de la sediile CNCIR-CERT sau pe site-ul CNCIR-CERT.

Solicitarea pentru certificare trebuie semnată de solicitantul de certificare sau de angajator.

Nici o programare de examinare nu poate fi considerată confirmată până când nu a fost primit un formular de solicitare completat corect. Solicitantul sau angajatorul trebuie să achite inițial tariful de certificare.

Formularele de solicitare vor fi însoțite de următoarele documente:

 • document de identitate;
 • documente referitoare la educația, formarea și experiența candidatului;
 • dovada stării de sănătate;
 • dovada plății tarifului de certificare.

Evaluarea

Solicitarea de certificare și setul de documente aferent sunt analizate în vederea completitudinii solicitării și îndeplinirii cerințelor de admisibilitate aferentei fiecărei scheme de certificare. Candidatul trebuie să îndeplinească cerințele minime privind sănătatea și formarea înainte de examenul de calificare și trebuie să îndeplinească cerințele minime privind experiența industrială înainte de certificare.

Cerințe referitoare la formare

Candidatul trebuie să furnizeze o dovadă documentată, acceptabilă de către CNCIR-OCP, că a absolvit în mod satisfăcător un curs de formare care să acopere părțile relevante din programele analitice prezentate în standardele aplicabile (SR EN ISO 9606-1, SR EN 13067) în procedeul de sudare pentru care a solicitat certificarea.

CNCIR-CERT recunoaște acte care atestă îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • absolvirea unei forme de învățământ mediu cu profil tehnic;
 • absolvirea unui curs organizat care îndeplinește cerințele Autorității Naționale pentru Calificare.

Cerințe referitoare la experiența industrială

Durata minimă a experienței care trebuie dobândită în procedeul de sudare în care candidatul solicită certificarea trebuie să fie de minim 3 luni. Atunci când candidatul solicită certificarea în mai mult decât un procedeu de sudare, durata totală a experienței trebuie să fie suma duratelor de experiență cerute pentru un procedeu de sudare. Dovada documentată a experienței trebuie confirmată de către angajator și prezentată CNCIR-CERT.

Cerințe referitoare la sănătate

Candidații pentru examinarea CNCIR-OCP trebuie obligatoriu, în ziua examinării să prezinte o dovadă a rezultatului pentru sănătate obținută cu cel mult 12 luni mai înainte. În cazul ca solicitarea de certificare împreună cu setul de documente satisfac condițiile de admisibilitate, se alocă numărul unic din registrul CNCIR-CERT și se programează solicitantul pentru examinare.

Examinarea în vederea certificării

Examinarea în vederea certificării constă într-o examinare scrisă și o examinare practică acoperind procedeul de sudare ales pentru încercarea de certificare a sudorului.

Înainte de începerea examenului scris, solicitantul trebuie să facă dovada achitării costului de examinare și să semneze declarația de acceptare a „Codul etic pentru deținătorii de certificate CNCIR-CERT”, publicat ca PC-GEN-01.

Examenul scris cuprinde întrebări alese la întâmplare din colecția de întrebări a organismului de certificare acoperind procedeul de sudare ales pentru încercarea de certificare a sudorului.

Examinarea practică constă în sudarea, în prezența examinatorului, a unei probe adecvată procedeului de sudare ales, după care proba va fi supusă examinărilor nedistructive și distructive

Rezultatul global al examenului de calificare și certificare este considerat satisfăcător dacă rezultatele testului de cunoștințe tehnice și rezultatele tuturor examinărilor piesei de încercare efectuate în timpul examenului sunt satisfăcătoare.

Reexaminare

Dacă rezultatele examenului practic sau examenului teoretic nu respectă cerințele din prezentul Regulament, sudorului i se dă posibilitatea de a repeta încercarea de calificare și certificare, nu mai devreme de 14 zile și nu mai târziu de șase luni după încercarea ratată.

Un candidat care nu a reușit la reexaminare trebuie să solicite și să susțină din nou examenul conform procedurii stabilite pentru candidații noi. Un candidat respins datorită unei comportări contrare deontologiei trebuie să aștepte cel puțin 12 luni înainte de a se prezenta din nou la un examen.

Decizia asupra certificării

Decizia de certificare este luată de către Comitetul de Certificare pe baza rezultatelor examinărilor teoretice și practice.

Dosarul prezentat Comitetului de Certificare pentru personalul sudor- schema PSUD va conține, în funcție de examinarea efectuată și nivelul de certificare solicitat, următoarele:

 • Solicitare pentru examinare sudori, cod F-RS-CERT-02.1-05;
 • Rezultatul detaliat și final al examinărilor de calificare și certificare susținute de fiecare solicitant, cu calificativele obținute, transmis de Centrul de Examinare Autorizat

CexA:

 • examen teoretic ;
 • examen practic;
 • rezultatele examinărilor nedistructive și distructive ale probelor de sudură;
 • Documentele referitoare la educația, formarea și experiență solicitantului certificării;
 • Dovada stării de sănătate;
 • Declarația de acceptare a „Codul etic pentru deținătorii de certificate CNCIRCERT”, publicat ca PC-GEN-01;
 • Copie după actul de identitate;
 • Câte o fotografie color 2,5 x 3,5 cm, pentru fiecare domeniu de certificare solicitat;
 • Dovada achitării tarifului de certificare și al costului de examinare.

Decizia de certificare poate fi:

 • acordarea / neacordarea sau acordarea parțială a certificării, în faza inițială, reînnoire, recertificare;
 • acordarea certificării după completarea experienței obținute sub supraveghere calificată (completarea trebuie să se realizeze într-o perioadă de max. 2 ani de la promovarea examenului de calificare).

Dacă decizia este de acordare a certificării, se editează certificatul de sudor. Certificatul este valabil doi ani de la data încercării de calificare.

Certificatul conține date referitoare la:

 • numele și prenumele persoanei certificate;
 • data susținerii încercării de calificare;
 • data la care expiră valabilitatea certificării;
 • o referire la standardul internațional de certificare
 • numele organismului de certificare;
 • procedeu/procedee de sudare;
 • modul de transfer;
 • tip material de bază, (tabla – P sau țeavă – T);
 • tip îmbinare, (BW sau FW);
 • grupa material de bază;
 • grupa material de adaos;
 • material de adaos;
 • materiale auxiliare;
 • tipul și polaritatea curentului de sudare;
 • dimensiuni probă (t și/sau D);
 • poziții de sudare;
 • detalii privind sudarea;
 • domeniul de calificare, limitările certificării și/sau al aplicațiilor speciale;
 • identificare/metoda de identificare a persoanei;
 • câte o fotografie color 2,5 x 3,5 mm;
 • un dispozitiv de prevenire al falsificării certificatului, de exemplu timbru sec, plastifiere etc.

Înmânarea certificatului se face, pe bază de semnătură, după ce se face dovada achitării tarifului de eliberare certificat.

Reînnoirea și recertificarea

Reînnoirea (prelungirea valabilității certificatului de sudor) și recertificarea va fi efectuată de CNCIR CERT.

Pentru PEHD reînnoirea certificatului de sudor se poate efectua la fiecare doi ani fără examinarea practică dacă pe lângă dovada de sănătate, satisfăcătoare în cursul ultimelor 12 luni sunt îndeplinite și următoarele condiții:

 • toate înregistrările și dovezile utilizate pentru reînnoire trebuie să aibă trasabilitate pentru sudor și să identifice WPS (WPS-urile) utilizată(e) în producție.
 • dovezile furnizate pentru susținerea reînnoirii trebuie să fie, încercarea la tracțiune sau încercarea la jupuire, realizate pe minim două suduri, în decursul ultimelor șase luni de activitate a sudorului. Dovezile prezentate la reînnoire trebuie păstrate minim doi ani.
 • sudurile trebuie să satisfacă nivelurile de acceptare a imperfecțiunilor precizate în Regulamentul de certificare specific.
 • rezultatele examinărilor și încercărilor menționate la lit.b) trebuie să demonstreze că sudorul a reprodus în activitate condițiile încercării de certificare inițiale, cu excepția grosimii și a diametrului exterior, care trebuie să fie cuprins în domeniul de valabilitate a certificatului.

Pentru OȚEL abilitatea sudorilor va fi verificată periodic prin una din următoarele variante:

 • La fiecare 3 (trei) ani : se va solicita recertificarea sudorului. Sudorul va susține un examen de certificare finalizat cu emiterea unui nou certificat.
 • La fiecare 2 (doi) ani : se va solicita reînnoirea validității certificării sudorului. Două îmbinări sudate efectuate în ultimele șase luni ale perioadei de valabilitate vor fi examinate cu ultrasunete sau radiații penetrante sau vor vi supuse încercărilor distructive, rezultatele fiind înregistrate. Criteriile de acceptare vor fi conform prevederilor Regulamentului de certificare specific. Sudurile supuse examinărilor vor reproduce condițiile încercării de certificare inițiale, cu excepția grosimii și a diametrului exterior, care trebuie să fie cuprins în domeniul de valabilitate a certificatului. În baza acestor examinări se va prelungii validitatea certificării sudorului pentru o perioadă de încă doi ani.
 • La fiecare 6 (șase) luni : se va solicita reînnoirea validității certificării sudorului.

Certificarea sudorului este validă dacă este confirmată conform prevederilor Regulamentului de certificare specific și dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

 • sudorul lucrează pentru același producător pentru care a fost certificat și care este responsabil pentru fabricația produsului;
 • programul producătorului referitor la calitate a fost verificat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 3834-2 sau SR EN ISO 3834-3;
 • angajatorul prezintă dovezi că sudorul a executat suduri de calitate acceptabilă pe baza unor standarde de aplicație, iar sudurile examinate confirmă cel puțin următoarele: poziția de sudare, tipul îmbinării (FW, BW), suportul la rădăcină (mb, nb).

Pentru a asigura continuitatea, se recomandă predarea solicitărilor pentru reînnoire cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de expirarea valabilității certificatului. Dacă reînnoirea este solicitată după mai mult de 12 luni de la expirarea valabilității certificatului de sudor, va fi cerută recertificarea prin examinare.

Pentru revalidarea certificării după o întrerupere semnificativă, persoana trebuie să susțină un examen de recertificare finalizat cu emiterea unui nou certificat. Certificarea este revalidată pentru o nouă perioada, în conformitate cu varianta aleasă la certificarea inițială.

Folosirea certificatelor și a siglelor/mărcilor

Deținătorii de certificate trebuie să utilizeze certificatele numai pentru scopul și domeniul pentru care a fost eliberat. Deținătorilor de certificat sau angajatorilor nu li se permite să sugereze că sunt certificați pentru un domeniu de valabilitate mai larg pe baza certificatului.

Deținătorii de certificate sau angajatorii lor nu trebuie să folosească sau să facă referire la certificatele sudorului, nici la logo-ul certificatului, nu trebuie nici să permită, cu bună știință, să fie folosite sau să se facă referință la ele de către o terță parte, într-o manieră care poate fi considerată frauduloasă.

Sancțiunea pentru folosirea greșită a certificării sudorului în toate cazurile este invalidarea certificatului. Pierderea sau furtul certificatelor trebuie să fie publicată în monitorul oficial și anunțată la CNIR-CERT.

Modul de utilizare al mărcii CNCIR-CERT este reglementat de reguli stabilite de CNCIR-CERT în documentul „Regulament general de utilizare a mărcii CNCIR-CERT” și afișate pe Web: www.cncir.eu, secțiunea CNCIR-CERT.

Regulament privind calificarea și certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END)

Regulamentul de certificare descrie procesul general de certificare prin care CNCIR- CERT determină faptul că o persoană îndeplinește cerințele de calificare și certificare, incluzând:

 • solicitarea
 • evaluarea
 • decizia asupra certificării
 • recertificarea
 • folosirea certificatelor și a siglelor/mărcilor.

Certificarea acoperă competenta într-unul sau mai multe metode, respectiv:

 • examinarea magnetoscopica (cu pulberi magnetice și prin flux magnetic de scăpări);
 • examinarea cu lichide penetrante;
 • examinarea radiografică;
 • examinarea cu ultrasunete;
 • examinarea vizuală (sunt excluse examinările vizuale directe cu ochiul liber și cele efectuate în timpul aplicării altei metode END).

CNCIR-CERT inițiază, promovează, menține și administrează schemele de certificare a personalului în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 17024:2012.

CNCIR-CERT asigură ca schemele pentru certificarea personalului sunt controlate și administrate astfel încât să asigure imparțialitatea și ca deciziile luate la toate nivelele, incluzând conducerea organismului și comitetele, sunt ferite de presiuni comerciale sau de altă natură care ar putea împiedica furnizarea obiectivă a serviciilor de certificare.

Solicitarea

Pentru fiecare schemă de certificare, solicitantul depune la sediul CNCIR-CERT o solicitare pentru certificare. Solicitările formale trebuie făcute pe formularul de solicitare F-PSL-END-01, disponibil direct de la sediile CNCIR-CERT sau pe site-ul CNCIR-CERT www.cncir.eu.

Solicitarea pentru certificare trebuie semnată de solicitantul de certificare sau de angajator.

Nici o programare de examinare nu poate fi considerată confirmată până când nu a fost primit un formular de solicitare completat corect. Solicitantul sau angajatorul trebuie să achite inițial tariful de certificare.

Formularele de solicitare vor fi însoțite de următoarele documente:

 • document de identitate;
 • documente referitoare la educația, formarea și experiența candidatului;
 • cerințe referitoare la vedere;
 • dovada plății tarifului de certificare.

Evaluarea

Solicitarea de certificare și setul de documente aferent sunt analizate în vederea completitudinii solicitării și îndeplinirii cerințelor de admisibilitate aferentei fiecărei scheme de certificare. Candidatul trebuie să îndeplinească cerințele minime privind sănătatea și formarea înainte de examenul de calificare și trebuie să îndeplinească cerințele minime privind experiența industrială înainte de certificare.

Cerințe referitoare la formare

Candidatul trebuie să furnizeze o dovadă documentată, acceptabilă de către CNCIR-CERT, că a absolvit în mod satisfăcător un curs de formare care să acopere părțile relevante din programele analitice prezentate în standardele aplicabile (ISO/TR 25107) în metoda și pentru nivelul pentru care a solicitat certificarea.

Pentru toate nivelurile, candidatul trebuie să urmeze în mod satisfăcător un curs de formare teoretică și practică recunoscut de către CNCIR-CERT. Durata minimă de formare urmată de candidatul la certificare trebuie să fie cea definită în tabelul 1 pentru metoda END aplicabilă.

Tabelul 1

Metoda END Nivelul1 (h) Nivelul 2 (h) Nivelul 3 (h)
MT 16  24 32
PT 16 24 24
RT 40 80 40
UT 40 80 40
VT 16 24 24

NOTĂ – Pentru RT, orele de formare nu includ formarea în domeniul protecției împotriva radiațiilor.

Accesul direct la nivelul 2 cere suma orelor indicate în tabelul 1 pentru nivelurile 1 câț și 2.

Accesul direct la nivelul 3 cere suma orelor indicate în tabelul 1 pentru nivelurile 1,  2 și 3.

Pentru nivelul 3, fată de formarea minimă dată în tabelul 1, în funcție de potențialul științific și tehnic al candidatului, pregătirea pentru calificare poate fi realizată în diferite moduri, incluzând participarea la alte cursuri de formare, conferințe sau seminarii, studierea unor cărți, periodice sau alte lucrări specializate, tipărite sau în format electronic.

Reducerile posibile ale duratei de formare:

 • pentru toate nivelurile:
  • pentru candidații care solicită certificarea în mai mult decât o metodă (de exemplu MT, PT) sau pentru cei care sunt deja certificați și solicită certificare în altă metodă, atunci când programa analitică de formare repetă anumite aspecte (de exemplu tehnologia produselor), numărul total de ore de formare pentru aceste metode (de exemplu PT, MT, VT) poate fi redus în acord cu programa analitică;
  • pentru candidații care au absolvit cu diplomă într-un domeniu relevant un colegiu ethnic sau o universitate sau care au urmat cel puțin doi ani de studii inginerești sau științifice la un colegiu sau la o universitate, numărul total de ore de formare poate fi redus până la 50 %.
 • pentru nivelurile 1 și 2, atunci când certificarea urmărită este limitată:
  • ca aplicare
  • ca tehnică
  • durata de formare poate fi redusă până la 50 %.
  • pentru accesul direct la nivelul 2 RT, atunci când certificarea este limitată la interpretarea radiografiilor și la un singur sector de produse, se aplică o cerință de formare minimă de 56 h.

Reducerea totală să nu depășească 50 % din durata de formare. Orice reducere necesită acordul CNCIR-CERT.

CNCIR-CERT recunoaște certificatele emise, în baza standardului EN 9712, de alte organisme de certificare acreditate. De asemenea recunoaște și certificatele emise de alte organisme neutre (ex. ISCIR; TUV; Bureau Veritas etc), caz în care se face și o evaluare a experienței în domeniu de către CNCIR-CERT.

Cerințe referitoare la experiența industrială

Durata minimă a experienței care trebuie dobândită în sectorul în care candidatul solicită certificarea trebuie să fie cea definită în tabelul 2.

Tabel 2 – Experiența industrială minimă

Metoda END Experiență luni*
Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3
RT, UT 3 9 18
MT, PT, VT 1 3 12
* Experiența de lucru se bazează pe o săptămână nominală de muncă de 40 h/săptămână sau pe săptămână legală de muncă. Când un operator lucrează mai mult de 40 h/săptămână, poate fi creditat cu o experiență bazată pe numărul total de ore, dar trebuie să i se ceară să furnizeze dovada acestei experiențe.

Atunci când candidatul solicită certificarea în mai mult decât o metodă, durata totală a experienței trebuie să fie suma duratelor de experiență cerute pentru fiecare metodă.

Pentru certificarea nivel 2, experiența de lucru este dobândită ca persoană certificată nivel 1. Dacă o persoana este calificată direct pe nivelul 2, experiența trebuie să constea din suma duratelor cerute pentru nivelul 1 și nivelul 2. Nu trebuie acordată nicio reducere a duratei de experiență.

Experiența industrială într-un sector specific trebuie să fie dobândită fiecare anterior urmării cu succes unei examinări pentru calificare. Atunci când urmează ca o parte a experienței să fie dobândită după reușita la examen, rezultatele examenului sunt valabile doi ani sau durata totală de experiență cerută pentru metodele implicate, care din aceste valori este mai mare.

Pentru nivelul 3 Tabelul 2 detaliază experiența minimă pentru candidați care au urmat cu succes un colegiu tehnic sau cel puțin doi ani de studii inginerești sau științifice într-un colegiu sau universitate acreditată. Dacă situația nu este aceasta, durata trebuie multiplicată cu 2.

Pentru certificarea nivel 3, se consideră că experiența de lucru este dobândită ca persoană certificată nivel 2. Dacă o persoană este calificată direct de pe nivelul 1 pe nivelul 3, experiența trebuie să constea din suma duratelor cerute pentru nivelul 2 și nivelul 3. Nu trebuie acordată nicio reducere a duratei de experiență.

Dovada documentată a experienței trebuie confirmată de către angajator și prezentată CNCIR-CERT.

Reducerile posibile ale duratei de experiență

Se iau în considerare următoarele elemente:

 • Calitatea experienței poate fi variabilă, iar bunele practici pot fi asimilate mai rapid într-un mediu unde experiența este concentrată și are o relație strânsă cu certificarea urmărită.
 • Atunci când se acumulează experiență simultan în două sau mai multe metode END de suprafață, de exemplu MT, PT și VT, experiența dobândită în aplicarea unei metode END poate fi complementară experienței dobândite în una sau mai multe alte metode de suprafață.
 • Experiența într-un sector pentru o metodă END pentru care este deținută déjà certificarea poate fi complementară experienței cu aceasta metoda într-un alt sector.
 • Nivelul și calitatea educației pe care o are candidatul ar trebui luate, de asemenea, în considerare. Acesta este cazul, în special, pentru nivelul 3, dar se poate aplica și altor niveluri.

Creditul privind experiența de lucru se poate câștiga simultan în două sau mai multe metode END acoperite standardul internațional, cu o reducere a experienței totale cerute după cum urmează:

 • două metode de examinare: reducerea cu 25 % a duratei totele cerute;
 • trei metode de examinare: reducerea cu 33% a duratei totale cerute;
 • patru sau mai multe metode de examinare: reducerea cu 50 % a duratei totale cerute.

Pentru fiecare din metodele de examinare pentru care se solicită certificarea, experiența va fi egală cu cel puțin 50 % din durata cerută În tabelul 2. Pentru fiecare combinație de metodă END și sector pentru care se solicită certificarea, experiența va fi egală cu cel puțin jumătate din experiența cerută, iar aceasta nu trebuie să fie niciodată mai mică decât o lună.

Cerințe referitoare la vedere

Candidații pentru examinarea CNCIR-OCP trebuie obligatoriu, în ziua examinării să prezinte o dovadă a rezultatului testului referitoare la vedere obtinua cu cel mult 12 luni mai înainte.

Vederea din apropiere trebuie să permită cel puțin lectura numărului 1 de pe scala Jaeger sau a literei N în Times Roman 4,5 sau a caracterelor echivalente (având înălțimea de 1,6 mm), la o distanță de minimum 30 cm, cu unul sau cu amândoi ochii, cu sau fără corecție;

Percepția culorilor trebuie să fie satisfăcătoare, astfel încât să permită candidatului să distingă și să diferențieze contrastul dintre culorile sau nuanțele de gri utilizate în metoda END implicată, așa cum este specificat de către angajator.

În cazul că solicitarea de certificare împreună cu setul de documente satisfac condițiile de admisibilitate, se alocă numărul unic din registrul CNCIR-CERT și se programează solicitantul pentru examinare.

Examinarea în vederea certificării

Examinarea în vederea certificării constă într-o parte scrisă generală și specifică, și o examinare specifică practică acoperind aplicarea metodei END pe eșantioane reprezentative de produse în unul sau mai multe sectoare industriale. Înainte de începerea examenului scris, solicitantul trebuie să facă dovada achitării costului de examinare și să semneze declarația de acceptare a „Codul etic pentru deținătorii de certificate CNCIR-CERT”, publicat ca PC-GEN-01.

Examenul scris cuprinde întrebări alese la întâmplare din colecția de întrebări a organismului de certificare acoperind metoda și pentru nivelul pentru care a solicitat certificarea.

Examenul practic include efectuarea examinării pe probeIe pentru examen prescrise, înregistrarea (iar în cazul candidaților pentru nivelul 2, și interpretarea) informațiilor rezultate în măsură cerută și raportarea rezultatelor în formatul cerut.

Candidatul pentru nivelul 2 trebuie să redacteze cel puțin o instrucțiune END adecvată personalului de nivel 1, pentru o probă aleasă de examinator. Rezultatul global al examenului de calificare și certificare este considerat satisfăcător dacă rezultatele testului de cunoștințe tehnice și rezultatele tuturor examinărilor practice efectuate în timpul examenului sunt satisfăcătoare.

Reexaminare

Candidatul care nu a obținut nota cerută pentru promovare la oricare parte a examenului, poate fi reexaminat a doua oară la partea (părțile) la care nu a reușit, cu condiția ca reexaminarea să aibă loc nu mai devreme de o lună, numai dacă a încheiat în mod satisfăcător un program ulterior de formare, acceptabil pentru organismul de certificare, dar nu mai târziu de 2 ani după examenul inițial.

Un candidat care nu a reușit la reexaminare trebuie să solicite și să susțină din nou examenul conform procedurii stabilite pentru candidații noi. Un candidat respins datorită unei comportări contrare deontologiei trebuie să aștepte cel puțin 12 luni înainte de a se prezenta din nou la un examen.

Decizia asupra certificării

Decizia de certificare este luată de către Comitetul de Certificare pe baza rezultatelor examinărilor teoretice și practice.

Dosarul prezentat Comitetului de Certificare va conține, în funcție de examinarea efectuată și nivelul de certificare solicitat, următoarele:

 • Solicitare pentru examinare;
 • Rezultatul detaliat și final al examinărilor de calificare și certificare susținute de fiecare solicitant, cu calificativele obținute:
  • examen scris general (nivel 1, 2);
  • examen scris specific (nivel 1, 2 );
  • examen practic (nivel 1, 2);
  • examen de baza, părțile A, B, C, D, E (nivel 3);
  • examen referitor la metoda principală (nivel 3);
 • Documentele referitoare la educația, formarea și experiența solicitantului certificării;
 • Dovada satisfacerii acuității vizuale;
 • Declarația de acceptare a „Codul etic pentru deținătorii de certificate CNCIRCERT”, publicat ca PC-GEN-01;
 • Copie după actul de identitate;
 • Dovada achitării tarifului de certificare și al costului de examinare.

Decizia de certificare poate fi:

 • acordarea / neacordarea sau acordarea parțială a certificării, în faza inițială, reînnoire, recertificare;
 • acordarea certificării după completarea experienței obținute sub supraveghere calificată (completarea trebuie să se realizeze într-o perioadă de max. 2 ani de la promovarea examenului de calificare).

Dacă decizia este de acordare a certificării, se editează certificatul. Certificatul este valabil cinci ani de la data certificării iar data de expirare este indicată pe certificat.

Certificatul conține date referitoare la:

 • numele și prenumele persoanei certificate;
 • data pronunțării certificării;
 • data la care expiră valabilitatea certificării;
 • o referire la standard internațional de certificare (ISO 9712:2013);
 • nivelul certificării;
 • numele organismului de certificare;
 • metoda (metodele) END;
 • sectorul (sectoarele) aplicabil(e);
 • dacă este cazul, domeniul de aplicare al limitărilor certificării și/sau al aplicațiilor speciale;
 • un număr unic de identificare a persoanei;
 • semnătură persoanei certificate;
 • un dispozitiv de prevenire al falsificării legitimației, de exemplu timbru sec, plastifiere etc;
 • semnătura reprezentantului desemnat al organismului de certificare.

Înmânarea certificatului se face, pe bază de semnătură, după ce se face dovada achitării tarifului de eliberare certificat.

Reînnoirea și recertificarea

Reînnoirea (prelungirea valabilității certificatului de sudor) și recertificarea va fi efectuată de CNCIR CERT.

Pentru PEHD reînnoirea certificatului de sudor se poate efectua la fiecare doi ani fără examinarea practică dacă pe lângă dovada de sănătate, satisfăcătoare în cursul ultimelor 12 luni sunt îndeplinite și următoarele condiții:

 • toate înregistrările și dovezile utilizate pentru reînnoire trebuie să aibă trasabilitate pentru sudor și să identifice WPS (WPS-urile) utilizată(e) în producție.
 • dovezile furnizate pentru susținerea reînnoirii trebuie să fie, încercarea la tracțiune sau încercarea la jupuire, realizate pe minim două suduri, în decursul ultimelor șase luni de activitate a sudorului. Dovezile prezentate la reînnoire trebuie păstrate minim doi ani.
 • sudurile trebuie să satisfacă nivelurile de acceptare a imperfecțiunilor precizate în Regulamentul de certificare specific.
 • rezultatele examinărilor și încercărilor menționate la lit.b) trebuie să demonstreze că sudorul a reprodus în activitate condițiile încercării de certificare inițiale, cu excepția grosimii și a diametrului exterior, care trebuie să fie cuprins în domeniul de valabilitate a certificatului.

Pentru oțel abilitatea sudorilor va fi verificată periodic prin una din următoarele variante:

 • La fiecare 3 (trei) ani: se va solicita recertificarea sudorului. Sudorul va susține un examen de certificare finalizat cu emiterea unui nou certificat.
 • La fiecare 2 (doi) ani: se va solicita reînnoirea validității certificării sudorului. Două îmbinări sudate efectuate în ultimele șase luni ale perioadei de valabilitate vor fi examinate cu ultrasunete sau radiații penetrante sau vor vi supuse încercărilor distructive, rezultatele fiind înregistrate. Criteriile de acceptare vor fi conform prevederilor Regulamentului de certificare specific. Sudurile supuse examinărilor vor reproduce condițiile încercării de certificare inițiale, cu excepția grosimii și a diametrului exterior, care trebuie să fie cuprins în domeniul de valabilitate a certificatului. În baza acestor examinări se va prelungii validitatea certificării sudorului pentru o perioadă de încă doi ani.
 • La fiecare 6 (șase) luni: se va solicita reînnoirea validității certificării sudorului.

Certificarea sudorului este validă dacă este confirmată conform prevederilor Regulamentului de certificare specific și dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:

 • sudorul lucrează pentru același producător pentru care a fost certificat și care este responsabil pentru fabricația produsului;
 • programul producătorului referitor la calitate a fost verificat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 3834-2 sau SR EN ISO 3834-3;
 • angajatorul prezintă dovezi că sudorul a executat suduri de calitate acceptabilă pe baza unor standarde de aplicație, iar sudurile examinate confirmă cel puțin următoarele: poziția de sudare, tipul îmbinării (FW, BW), suportul la rădăcină (mb, nb).

Pentru a asigura continuitatea, se recomandă predarea solicitărilor pentru reînnoire cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de expirarea valabilității certificatului. Dacă reînnoirea este solicitată după mai mult de 12 luni de la expirarea valabilității certificatului de sudor, va fi cerută recertificarea prin examinare.

Pentru revalidarea certificării după o întrerupere semnificativă, persoana trebuie să susțină un examen de recertificare finalizat cu emiterea unui nou certificat. Certificarea este revalidată pentru o nouă perioadă, în conformitate cu varianta aleasă la certificarea inițială.

Folosirea certificatelor și a siglelor/mărcilor

Deținătorii de certificate trebuie să utilizeze certificatele numai pentru scopul și domeniul pentru care a fost eliberat. Deținătorilor de certificat sau angajatorilor nu li se permite să sugereze că sunt certificați cu un alt nivel mai avansat de competență, decât cel specificat în certificatul primit.

Deținătorii de certificate sau angajatorii lor nu trebuie să folosească sau să facă referire la certificatele PEND sau la marca de certificare CNCIR-CERT, și nici nu trebuie nici să permită, cu bună știință, să fie folosite sau să se facă referință la ele de către o terță parte, într-o manieră care poate fi considerată frauduloasă.

Sancțiunea pentru folosirea greșită a certificării, în toate cazurile, este invalidarea certificatului. Pierderea sau furtul certificatelor trebuie să fie publicată în monitorul oficial și anunțată la CNIR-CERT.

Modul de utilizare al mărcii CNCIR-CERT este reglementat de reguli stabilite de CNCIR-CERT în documentul „Regulament general de utilizare a mărcii CNCIR-CERT” și afișate pe Web: www.cncir.eu, secțiunea CNCIR-CERT.