Evaluarea conformității echipamentelor pentru agrement

CNCIR , prin Organismul de certificare CNCIR CERT, prestează pe piața concurențială servicii de certificare în conformitate cu H.G. nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 mai 2010 și desemnat prin Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 445/12.02.2020, publicat în Monitorul Oficial nr: 171/02.03.2020.

CNCIR CERT prestează serviciile specifice de evaluare a conformității echipamentelor pentru agrement, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement și a standardelor armonizate referitoare la echipamentele pentru agrement:
– Certificare de echipamente pentru spații de joacă și
– Certificare de echipamente pentru parcuri de distracții.

 

Echipamentele sunt detaliate în tabelul următor:
Nr. Crt. Echipamente de agrement
1 Echipamente din spații de joacă destinate uzului individual sau colectiv de către copiii
 • leagăne;
 • tobogane;
 • echipamente simple de transport pe cablu;
 • echipamente oscilante;
 • echipamente de joacă complet închise sub formă de structură;
 • echipamentele sub formă de structură tridimensională;
 • echipamente de joacă gonflabile.
2 Echipamente și structuri pentru târguri și parcuri de distracție din care fac parte structuri și masini care fie sunt părți integrante ale echipamentului de agrement, fie constituie însăși echipamentul de agrement
 • montagnes russes cu vehicule pe șine, etc.;
 • platforme, rampe, pardoseli, scări, pasarele;
 • unități de transport persoane;
 • tobogane acvatice;
 • trenuri ale groazei;
 • echipamente ghidate pe șine sau canale, etc.;
 • tribune temporare, manejuri, etc.;
 • standuri și remorci de tir ;
 • instalații cu vehicule acționate de motoare;
 • carusele;
 • piste;
 • tambure rotitoare;
 • platforme mobile;
 • plăci turnante, etc.
3 Structuri artificiale de escaladă
 • blocurile de escaladă
4 Instalații pentru utilizatorii de echipamente cu role
 • rampe;
 • platforme;
5 Orice alt tip de echipament proiectat și executat în conformitate cu standardele europene în vigoare sau standard de firmă

 

 

Ciclu de certificare

Durata ciclului de certificare este de trei ani, cu inspecții anuale pentru constatarea păstrării criteriilor de certificare.

Certificare

 

 • Solicitare

Solicitarea de certificare se adresează de către producător sau reprezentantul sau autorizat.
De regulă, solicitarea se face în scris, specificând producătorul și echipamentul. În urma acestei solicitări se pune la dispoziția solicitantului Cererea pentru certificare și Chestionarul de informare și evaluare preliminară pentru echipamentul în cauză.
Solicitantul le completează și anexează Dosarul tehnic.
Dosarul tehnic de certificare trebuie să conțină următoarele documente :
• Descrierea generală a echipamentului;
• Desenele de execuţie până la ultimul reper întocmite conform standardelor de desen tehnic – pe desenele de ansambu se va preciza că execuţia se face conform cu standardul de firmă;
• Scheme electrice și hidraulice unde este cazul;
• Breviare de calcul întocmite conform standardelor aplicabile (cu precizarea surselor pentru formule şi coeficienţi) ;
• Lista standardelor și reglementărilor aplicabile;
• Standard de firmă – comun pentru toate echipamentele fabricate;
• Analiza de risc cu identificarea elementelor de securitate şi a avertizărilor;
• Instrucţiuni de utilizare şi de mentenanţă;
• Instrucţiuni de montaj care să aibă anexate desenele de montaj cu precizarea spaţiilor de securitate şi a condiţiilor pentru fundaţii;
• Certificate pentru materiale;
• Certificate de ignifugabilitate şi de rezistenţă pentru componentele din plastic, fibră de sticlă;
• În cazul în care echipamentul este executat în construcţie metalică, lista sudorilor autorizaţi ;
• Certificate de calitate ale materialelor utilizate la execuţie;
• Certificate de calitate pentru lanţuri, cabluri de legare sau de ridicare cu caracteristicile mecanice garantate.
Documentele transmise de solicitant sunt înregistrate și se alocă un număr de dosar tehnic de certificare care se va păstra pe toată durata activității de certificare.

 

 • Analiza solicitării

 

Inspectorul de conformitate face o analiză a solicitării pentru a se verifica dacă CNCIR CERT are capabilitatea de a procesa cererea în condițiile specifice ale solicitantului.
Daca solicitarea este acceptată, se alocă un număr de înregistrare și se completează Fișa pentru analiza condițiilor solicitantului.
Directorul Organismului de Certificare CNCIR CERT aloca cererea de certificare, inspectorului de conformitate care este și responsabil de contract.
Inspectorului de conformitate deschide Fișa de identificare a stadiului dosarului tehnic de certificare, formular cod: F-POL-ESJ-01-04.

 

 • Contractare

 

Inspectorului de conformitate întocmește devizul, transmite valoarea solicitantului pentru acceptare; după aceea elaborarează contractul și îl transmite către compartimentul juridic. După verificarea din punct de vedere juridic contractul este transmis solicitantului. După semnarea contractului de către solicitant se poate trece la derularea activităților de certificare.

 

 • Analiza documentației

 

Inspectorul de conformitate analizează Dosarul tehnic de certificare și proiectul și completează Raport de evaluare a documentelor. Fișa identifică documentele lipsă, incomplete sau cu deficiențe.
După efectuarea analizei documentației se trimit clientului fișele de măsurare sau chestionarele (după caz) pentru completare la locul de producție sau de montaj.
Acestea vor fi verificate de inspectorul de conformitate la inspecție și eventual completate.

 

 • Examinări și încercări

 

Evaluarea conformității produsului se face prin:
a) Inspecție,
b) Încercări.

a) Inspecție
Inspecția la locurile de fabricație se realizează de inspectorul de conformitate.
Inspecția urmărește să stabilească dacă:
• Echipamentul este realizat în conformitate cu proiectul/ documentația de execuție,
• Materialele utilizate sunt cele prevăzute,
• Personalul are calificările necesare,
• Sunt realizate încercările și inspecțiile conform planului de control și sunt completate înregistrările adecvate, iar din acestea rezultă îndeplinirea cerințelor,
• marcajele sunt cele corespunzătoare.
Inspecția se realizează pe baza unui Plan de inspecție, iar concluziile sunt înregistrate în Raportul de inspecție.
Se efectuează conform instrucțiunilor de lucru:
1) Instrucțiune de lucru pentru echipamente si instalații montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții;
2) Instrucțiune de lucru pentru echipamentele din spații de joacă;

b) Efectuarea încercărilor
IC stabileşte încercările ce se vor efectua asupra produsului în conformitate cu standardele si reglementările aplicabile, și dacă este cazul face eşantionarea produselor .
Încercările se efectuează când este cazul:
• În laboratoare acreditate RENAR care au contract cu CNCIR CERT.
Supravegherile se efectuează anual ca și certificarea inițială.

 

 • Acordarea certificării

 

Dosarul, finalizat de IC prin Raportul de evaluare finală, este înaintat Directorului care îl supune analizei Comisiei de Certificare.
Comisia de Certificare stabileşte dacă pentru produsul respectiv sunt îndeplinite cerinţele pentru asigurarea conformităţii cu documentele de referinţă.
În urma analizei, Comisia de Certificare recomandă Directorului Organismului de Certificare CNCIR CERT acordarea sau neacordarea certificării.
Pe baza recomandării Comisiei de Certificare, Directorul Organismului de Certificare CNCIR CERT ia decizia de acordare sau de neacoradre a certificării.

În urma luării deciziei de neacordare a certficării. Aceasta se comunică solicitantului în termen de max 5 zile lucrătoare, iar dacă acesta nu este mulţumit, în termen de 15 zile de la notificarea deciziei poate solicita reanalizarea la Comisia de Apel.

Daca da, Solicitantului i se emite un Certificat de conformitate de tip, care identifică:
• Numele și adresa producătorului,
• Identificarea produsului,
• Concluziile examinării,
• Data de acordare a Certificatului,
• Data de încetare a valabilității (dacă este cazul),
• Condițiile de menținere a valabilității.
Durata de valabilitate a cetificatului este de trei ani, cu inspecții anuale pentru constatarea păstrării criteriilor de certificare.

 

ALEGE CNCIR CERT PENTRU:
 • Profesionalism;
 • Competență;
 • Calitate serviciu și preț;
 • Promptitudine;
 • Acoperire națională.

 

POTENȚIALI BENEFICIARI:
 • Producători, importatori, reprezentanți autorizați sau deținători de echipamente de agrement.

 

FORMULARE

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII/ CERERE DE OFERTA , NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI!